U našoj biblioteci:

Služba za planiranje

Služba za planiranje,  nabavku, obradu i zaštitu bibliotečke građe

Rad Službe usmeren je na planiranje koordinirane nabavke građe za sva odeljenja Biblioteke i njene ogranke. Pri koncipiranju nabavne politike prate se potrebe  korisnika, analizira stanje fondova i poštuju  Standardi za narodne biblioteke.

Pri ovom odeljenju obavlja se  i centralizovana obrada građe i stručna klasifikacija knjiga po UDK sistemu za sva odeljenja (osim za Infobus). U elektronsku bazu BIBLIO unet je najveći deo fonda (oko 90%), a od 2005. godine ne štampaju se kataloški listići za lisni katalog.t