U našoj biblioteci:

Pravila i informacije

Članstvo 
• Član Biblioteke može biti  svaki građanin Republike Srbije koji uplati članarinu
• Za strane državljane koji borave u Prijepolju važe ista pravila kao i za građane sa stalnim prebivalištem
• Prilikom upisa potrebno je priložiti lična dokumenta
• Članarina je godišnja i mesečna
• Svaki član Biblioteke  dužan je da se pridržava Pravilnika o pružanju usluga i korišćenju građe

Uslovi korišćenja:
- Član Biblioteke može  pozajmiti 2 knjige na rok od 15 dana; 1 filmski DVD i 1 časopis na 5 dana.
- Rok vraćanja može se jednom produžiti za 10 dana  za sve knjige osim školske lektire i knjiga koje su na popisu rezervacije. Produženje se obavlja lično ili telefonom. Za CD-e, DVD-e  i časopise rok vraćanja se ne produžuje.
- Za bibliotečku građu koja nije vraćena na vreme plaćaju se penali. Članovi koji ni nakon treće opomene ne vrate građu ili ne podmire obaveze gube pravo članstva, a Biblioteka protiv njih može pokrenuti sudski postupak.
- Upisom u  bilo koje odeljenje ili ogranak Biblioteke  stiče se članstvo  u sve ostale ogranke ili odeljenja Biblioteke.
- Građa priručne (referensne) zbirke, zavičajni fond i  fond serijskih publikacija, kao i druge posebne zbirke koriste se isključivo u prostorijama Biblioteke.
- Članovi Biblioteke imaju pravo na korišćenje svih servisa, usluga i programa Biblioteke.
- Pristup internetu i korišćenju računara utvrđen je posebnim pravilima.t